گروه های پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی هرمزگان
1395-04-06

- گروه شناورهای چند زیست

- گروه ایمنی و بهداشت دریایی

- گروه بیوفناوری دریایی

- گروه آموزش دریایی