فعاليتهای تحقيقاتی دانشكده مهندسي برق و الكترونيك
1395-02-20

فعاليتهای تحقيقاتی رسمی دانشکدة برق در قالب پروژه های مصوب اعضای هيئت علمی و طرحهای نوآورانة دانشجوئی انجام می شود. زمينه های اين تحقيقات عبارت اند از:

 

فعالیتهای پژوهشی دانشجویی

 

فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دانشکده برق در قالبهای مختلفی انجام می شود . بخشی از فعالیتها در قالب پروژه فارغ التحصیلی انجام می شود ، پروژه هایی که جنبه نوآورانه داشته باشند با تصویب معاونت پژوهش از اعتبارات مالی بیشتری برای به نتیجه رسیدن بهره مند خواهند شد .

دانشجویان می توانند علاوه بر موارد فوق با هماهنگی اعضای هیئت علمی که پروژه مصوب دارند به عنوان دستیار پژوهشی همکاری کنند