مدیریت اداری و نیروی انسانی
1395-01-18

اين مديريت وظايف خود را در قالب سه دايره كارگزيني، خدمات رفاهي و آموزش به شرح ذيل انجام مي‌دهد

كارگزيني


جذب نيروي انساني واجد شرايط در قالب ضوابط و مقررات
انجام عمليات نيروي انساني شامل: ترفيع، انتصاب، بازنشستگي، گواهي اشتغال به كار و ...
انجام امور مرتبط با نيروهاي وظيفه
نظارت بر ورود و خروج كاركنان و تهيه ليست حضور و غياب به صورت ماهيانه و ثبت مرخصي‌ها
تهيه ليست پرداخت پاداش تلاش به صورت ماهيانه طبق ضوابط موجود
تهيه ليست‌هاي پرداخت يارانه‌هاي اياب و ذهاب و غذا
انجام امور مربوط به دبيرخانه دانشگاه

خدمات رفاهي


پیگیری درخواست متقاضيان خانه سازماني، بررسي و تشكيل شوراي واگذاري

انجام امور مربوط به منازل سازماني و واگذاري منزل به واجدين شرايط
انجام امور اداری مربوط به ايثارگران و جانبازان
توزيع تسهيلات سياحتي و زيارتي و تخصيص يارانه‌هاي مربوط
پيگيري جهت تخصيص انواع وام به كاركنان و تكميل پرونده و ارسال به مبادي ذيربط
اداره مهمانسراي مركزي دانشگاه و سالن‌هاي آمفي تئاتر و انديشه
توزيع بن‌هاي غيرنقدي و كارت‌هاي هديه
انجام امور مربوط به بيمه‌هاي درماني، مكمل، عمر و سرمايه‌گذاري و ...
ارتباط با خانه كارگر جهت استفاده نيروهاي شركتي از تسهيلات مربوطه

آموزش


تدوين دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي مورد نياز مرتبط با مشاغل كاركنان
پيگيري امور مربوط به ادامه تحصيل كاركنان و ارتقاء مدرك تحصيلي
انجام امور مربوط به فارغ‌التحصيلان بورسيه
انجام امور گزينش دانشجويان جديدالورود
انجام امور مربوط به اتوماسيون اداري