سایت های پژوهشی
1394-12-01

ردیف

سایت های پژوهشی

آدرس سایت

1

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

http://www.unic-ir.org

2

موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران

http://www.tisri.org

3

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

http://www.iies.org

4

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

http://www.itrc.ac.ir

5

پژوهشگاه نیرو

http://www.nri.ac.ir/fr/index.asp

6

پژوهشکده توسعه تکنولوزی صنعتی

http://www.tdins.org

7

پژوهشکده مطالعات راهبردی

http://www.risstudies.org

8

پژوهشکده آمار ایران

http://www.src.ac.ir

9

موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

http://www.geophysics.ut.ac.ir/fa

10

بنیاد پژوهشی رباتیک و هوش مصنوعی سپنتا

http://www.srrf.net