تمدید پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
1399-03-26

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر تا پایان مرداد ماه سال 1399 تمدید گردید

 

دانلود توضیحات
فراخوان و فرم های مربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
فراخوان و فرم های مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری