اردوی معارفۀ ویژه دانشجویان جدید (ورودی 98)
1398-07-01