نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

کتابخانه

نمایش 271-280 از 280 نتیجه
فراوری مواد با لیزر
ارزیابی تهدیدها، آسیب¬پذیری و ریسک در زیرساخت¬های حیاتی
حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری
اجزای پیشرانش موشک
طراحی ساختمان های مقاوم در برابر تخریب پیش رونده
رويکرد منطقی بر تصويربرداری حرارتی
مدل¬سازی و بررسی کارایی سامانه¬های رایانه¬ای
مدیریت دانش: کنکاشی در عوامل شکست
مدیریت دانش: اکتساب دانش ضمنی خبرگان
مواد جاذب امواج الکترو مغناطیس