نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 261-270 از 280 نتیجه
تجزيه گرمايي (روش ها و کاربردها)
تکنيک هاي آشکار سازي مواد منفجره يا رويکرد ضد تروريستي
تاثيرات بارگذاري انفجاري و بالستيک بر سازه ها
پوشش هاي سد حرارتی
پوشش هاي الکترولس نيکل در مهندسي سطح
نظريه کد گذاري کانال
پيشرانه ها و مواد منفجره
علم و مهندسي پوشش هاي پاشش حرارتي
مواد پر انرژي: (مواد منفجره ، پيشرانه و پيروتکنيک)
آشنايي با مباني مکانيک سنگ مهندسي