نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

کتابخانه

نمایش 151-160 از 280 نتیجه
تئوري مغناطيس ها
ديپلماسي کنترل جنگ افزارهاي زيستي (به انضمام ترجمه کنوانسيون منع جنگ افزارهاي زيستي، پروتکل ها و ضمائم مربوطه)
ايمونوتوکسين (ويژگي و کاربرد آن در پروتئين درماني)
مواد پر انرژي خواص ترموشيميايي و کارايي
طراحي ساختمان هاي مقاوم در برابر انفجار در صنايع پتروشيمي
پيشرانه هاي تفنگي
رفع آلودگي از عوامل جنگي روش هاي آنزيمي براي پاک سازي جنگ افزارهاي شيميايي و زيستي
طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي مرتبط با ايمني تجهيزات هسته اي
خودآموز عملي مباني بعد گذاري و تلرانس گذاري هندسي براساس استاندارد ASME Y14.5M-1994 (جلد1)
طراحي سازه هاي مقاوم در برابر آثار انفجارها و جنگ افزارهاي اتمي: مقاومت مصالح و اجزا سازه اي(جلد 1)