نقشه ی سایت
شنبه  16  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 111-120 از 222 نتیجه
توليد پروجکتايل ها، اجزاء پروجکتايل و پوکه هاي گلوله توپخانه، تسليحات خانواده تانک و خمپاره ها
مقدمه اي بر نرم افزار LS-DYNA
مباني بالستيک
راهنماي نظري و عملي روشهاي آناليز پروتئين
پوشش هاي پيشرفته در مهندسي سطح
فناوري توليد موتورهاي توربيني(قطعات دوار)
سازه هاي امن پيشرفته
مواد تدريجي (هدف مند)
خوردگي در صنعت هوايي
پردازش و تفسير تصاويرسنجش از دور