نقشه ی سایت
شنبه  16  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 91-100 از 222 نتیجه
بارگذاري انفجاري سازه هاي مهندسي
اصول و مباني بانک وکتور
تئوري مغناطيس ها
ديپلماسي کنترل جنگ افزارهاي زيستي (به انضمام ترجمه کنوانسيون منع جنگ افزارهاي زيستي، پروتکل ها و ضمائم مربوطه)
ايمونوتوکسين (ويژگي و کاربرد آن در پروتئين درماني)
مواد پر انرژي خواص ترموشيميايي و کارايي
طراحي ساختمان هاي مقاوم در برابر انفجار در صنايع پتروشيمي
پيشرانه هاي تفنگي
رفع آلودگي از عوامل جنگي روش هاي آنزيمي براي پاک سازي جنگ افزارهاي شيميايي و زيستي
طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي مرتبط با ايمني تجهيزات هسته اي