نقشه ی سایت
پنجشنبه  27  تیر  1398

ساختار مدیریتی

ساختار مدیریتی مرکز نوآوری و کارآفرینی به صورت زیر است:

 

وظایف شتابدهنده

1- اعلام فراخوان عمومی دریافت طرح در حوزه کسب و کارهای خدماتی در سطح دانشگاه

2- بررسی طرحهای ارسالی از سوی استارت آپها

3- در اختیار قرار دادن فضای کار اشتراکی

4- حمایت مالی برای شروع کار استارت آپ

5- برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در حوزه کسب و کار

6- انجام خدمات مشاوره عمومی و تخصصی به استارت آپها

7- برگزاری رویدادهای ارائه دستاورد استارت آپها به سرمایه گذاران

8- در اختیار قراردادن تجهیزات و امکانات مختلف از اینترنت، فضای کار، میز و ...

 

 

وظایف دفتر آموزش کسب و کار نوین

1- برگزاری دورههای آموزشی مدون در حوزه کسب و کارهای نوپا و کارآفرینی؛

2- برگزاری دورههای آموزشی با هماهنگی سازمان فنی و حرفهای با هدف توانمندسازی دانشجویان از طریق آموزش مهارتهای لازم برای ورود به مشاغل زودبازده و  خوداشتغالی

3- برگزاری سمینارهای ترویج صنعتی در صنایع و مراکز مختلف با هدف آشنایی آنها با پتانسیل و تواناییهای مرکز و دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور ترغیب آنها به واگذاری پروژههای صنعت ملی در قالب نیازهای فناورانه به مرکز؛

4- برگزاری سمینارها در سطح دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور اساتید و کارآفرینان به نام با موضوعات خاص و مرتبط به حوزه کار آفرینی و کسب و کارهای نوین،؛

5- برگزاری دورههای مدون آموزشی MBA و DBA برای دانشجویان و اساتید دانشگاه

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی

فراخوان

سمینارها