نقشه ی سایت
سه شنبه  12  مرداد  1400

اوراق قضایی

ردیف

شرح اوراق

دریافت

1

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي

doc.png

2

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- اعسار از پرداخت محكوم ٌ به / و تقاضاي تقسيط آن

doc.png

3

برگ دادخواست به دادگاه عمومي - استرداد جهيزيه

doc.png

4

اعتراض به قرار تأمين خواسته به انضمام كليه خسارات قانوني

doc.png

5

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- اعتراض به تصميم واحد ثبتي در افراز

doc.png

6

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته

doc.png

7

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- كپي مصدق كليه مدارك و مستندات

doc.png

8

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته وجه وساطت/ انجام قرارداد/ حق الوكاله

doc.png

9

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- خلع يد و قلع و قمع بنامقوم

doc.png

10

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- خلع يد و قلع و قمع بنا

doc.png

11

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- خلع يد

doc.png

12

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- خلع يد و قلع و قمع بنا

doc.png

13

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه عين مهريه

doc.png

14

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مهر و موم تركه و تحرير و تقسيم وتحويل آن به انضمام كليه خسارات قانوني

doc.png

15

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مهر و موم تركه و صورتبرداري

doc.png

16

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن

doc.png

17

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

doc.png

18

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

doc.png

19

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- رفع مهر و موم تركه به انضمام كلية خسارات قانوني

doc.png

20

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

doc.png

21

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدورحكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

doc.png

22

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدورحكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

doc.png

23

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

doc.png

24

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته

doc.png

25

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- تنفيذ وصيت نامه عادي

doc.png

26

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چك خارجي

doc.png

27

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست به دادگاه نخستين

doc.png

28

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

doc.png

29

ديوان عدالت اداري - برگ دادخواست

doc.png

30

برگ اظهارنامه

doc.png

31

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه چك

doc.png

32

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- استرداد جهيزيه

doc.png

33

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- اعتراض به قرار تأمين خواسته به انضمام كليه خسارات قانوني

doc.png

34

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته وجه وساطت/ انجام قرارداد/ حق الوكاله

doc.png

35

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته

doc.png

36

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مهر و موم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني

doc.png

37

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه هزينه نقل و انتقال

doc.png

38

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- رفع مهر و موم تركه به انضمام كلية خسارات قانوني

doc.png

39

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه سفته

doc.png

40

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي

doc.png

41

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته

doc.png

42

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- فرم شكايت كيفريA

doc.png

43

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- برگ دادخواست تجديد نظر

doc.png

44

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- دادخواست تجديدنظر

doc.png

45

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت

doc.png

تعداد بازدید کل : 18628170
تعداد بازدید امروز: 1685
بازدید دیروز : 5182
تعداد افراد آنلاین: 24