توانمندی های تحقیقاتی
1395-03-09

 توليد آزمايشگاهي انواع واكسن‌ها

-  افزايش مقياس توليد پروتئين‌هاي نوتركيب در ميزبان‌هاي مختلف

-  توليد آنتي‌بادي‌هاي مونوكلونال و نوتركيب

-  ساخت كيت‌هاي تشخيص سريع با روش‌هاي مولكولي و ايمونولوژي

-  ساخت باطري‌هاي زيستي و بيوفيول سل‌ها

-  ساخت فوم‌هاي ضد ميكروبي مبتني بر فناوري نانو

-  رفع آلودگي با روش‌هاي بيولوژيك (زيست پالايي)

-  كنترل كيفي فرآورده‌هاي بيولوژيك

-  بيان ژن در ميزبان‌هاي مختلف

-  برگزاری کارگاه های آموزشی