آیین نامه ها و دستورالعمل ها
1395-03-29

آیین نامه اسکان دانشجویی

شرایط و اولویت واگذاری خوابگاه

مقررات عمومی، اخلاقی و فرهنگی

هزینه خوابگاهی

فرم های مورد نیاز