درباره اداره امور خوابگاه ها
1395-01-18

همه می دانیم دانشجویانی که امروزه دانشگاه متولی پرورش آنها می باشد، نیروی انسانی متخصص و مدیران و برنامه ریزان فردای این کشور می باشند. محیطی که این دانشجویان در آن آموزش دیده و زندگی می کنند، تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت و فکر آنها خواهد داشت و محیطی بدون دغدغه های صنفی، شرط اساسی برای پیشرفت علمی آنها خواهد بود. 

مجموعه مدیریت خدمات دانشجویی با این بینش که دانشجویان دانشگاه امانت هایی ذی قیمت هستند و مجموعه دانشگاه باید یاور آنها در نیل به کمال علمی و پرورش شخصیتی آنان باشد، در جهت ایجاد محیطی آرام و کم دغدغه در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه گام بر می دارد.

اداره خوابگاه ها یکی از مهمترین و حساس ترین اداره های تحت پوشش مدیریت خدمات دانشجویی بوده و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی برای ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیر بومی در چهارچوب مقررات می باشد .