برگزاری کميسيون های دانشجويي ( موارد خاص و پزشکي )
1398-04-23

کميسيون های دانشجويي ( موارد خاص و پزشکي ) در ماه جاری برگزار گرديد، و آراي صادره برای دانشجويان متقاضي در سامانه آموزشي گلستان قابل مشاهده می باشد.