نقشه ی سایت
سه شنبه  24  تیر  1399

خدمات آزمایشگاهی

رديف  نوع آنالیز تعرفه (ریال)
1 آنالیز کمی و کیفی نمونه های حقیقی به تعداد اجزاء موجود در نمونه بستگی دارد.
2 رامان ( هر نمونه) 1,000,000
3 اسپکتروسکوپی مولکولی (FT-IR) 250,000
4 کروماتوگرافی مایع (HPLC) با متد مشخص (هر جزء) 1,500,000
5 کروماتوگرافی مایع (HPLC) با تثبیت متد برای نمونه های پیچیده 2,000,000
6 کروماتوگرافی گازی (GC) (نمونه های گازی) 400,000
7 کروماتوگرافی گازی (GC) (شناسایی کیفی) 800,000
8 کروماتوگرفای گازی (GC) (اندازه گیری کمی) 1,000,000
9 کارل فیشر (هر نمونه) 350,000
10 بمب کالریمتر (هر نمونه ) 1,000,000
11 آنالیز عنصری (CHN) (هر نمونه) 1,000,000
12 اسپکتروفوتومتری (UV-Visible) (بررسی کیفی) 100,000
13 اسپکتروفوتومتری (UV-Visible) (اندازه گیری کمی) 500,000
14 آنالیز عنصری (ICP-AES) (عناصر رایج) 200,000
15 آنالیز عنصری (ICP-AES) (عناصر گرانبها) 300,000
16 انحلال اسیدی 150,000
17 ضریب شکست (هر نمونه) 100,000
18 ضریب شکست (اندازه گیری کمی) 500,000
20 آنالیز حرارتی (TGA-DSC) ، از 25 الی 1000 درجه سانتیگراد هر دقیقه 15000
21 آنالیز حرارتی (TGA-DSC) ، از 1000 الی 1400 درجه سانتیگراد هر دقیقه 20000
22 آنالیز عنصری (XRF) (هر نمونه) 700,000
23 آنالیز ترکیبی (XRD)- نمونه های بالک(هر نمونه) 1,000,000
24 آنالیز ترکیبی (XRD)- با تعیین فاز (هر نمونه) 700,000
25 آنالیز ترکیبی (XRD)- طیف گیری (هر نمونه) 500,000
تعداد بازدید کل : 15050057
تعداد بازدید امروز: 1360
بازدید دیروز : 10471
تعداد افراد آنلاین: 31