نقشه ی سایت
شنبه  01  آبان  1400

مدیریت استاندارد و تجاری سازی

ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕﻭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺯﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ، مدیریتﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ مدیریت ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

 

1 - توسعه فناوری :

توسعه فناوری های اکتسابی در مرحله تحقیقات در قالب افزایش سطح توانمندی های فناوری، تولید نمونه اولیه محصول، تولید نمونه معیار تولید و ...

 

2 - استاندارد سازی و تدوین فناوری :

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ فناوری یکی از الزامات ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺻﺪﻭﺭ فناوری و تجاری سازی می باشد . این مدیریت مسئولیت نظارت و همکاری در اجرای  فرآیند برنامه ریزی ، تدوین  و اخذ گواهی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ دستاوردهای دانشگاه را ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ واحد های دانشگاهی و ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﻓﺎﻋﻲ برعهده دارد .

 

3 - ثبت اختراع و مالکیت مادی و معنوی فناوری :

این واحد با هدف ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ، ﻛﺎﻫﺶﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻱﻓﻨﺎﻭﺭﻱ و نظارت و همکاری در ثبت اختراعات دستاوردهای دانشگاه در مبادی ذیربط ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺭﺻﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ...را دارد. ارزیابی و ثبت فناوری در سطح دانشگاه یکی دیگر از وظایف این واحد می باشد.

 

4 - عرضه فناوری در مجامع نمایشگاهی :

  • ارزیابی و شناسایی نمایشگاه های معتبر در سطح کشور
  • شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی منتخب
  • ارایه دستاوردهای تحقیقاتی در مجامع نمایشگاهی دفاعی
  • تهیه بسته های تبلیغاتی جهت فناوری های اکتسابی

 

 

5 - تعامل با سازمان های صنعتی و صنایع غیر دفاعی در قالب انتقال و فروش فناوری :

همکاری های سازمان یافته علمی و صنعتی با کلیه دانشگاه ها، سازمان ها و مراکز توسعه فناوری در سطح کشور و ﺍﻧﺠﺎﻡﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ از ماموریت های این واحد می باشد . علاوه بر موارد فوق ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ، انعقاد قرارداد ، راهبری ونظارت بر روند اجرا ، تحویل دهی و اخذ تایید کارفرمایان انجام می پذیرد.

 

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی

تعداد بازدید کل : 19401681
تعداد بازدید امروز: 10416
بازدید دیروز : 11357
تعداد افراد آنلاین: 35