نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

مدیریت بحران

1395-01-18

* گروه ارزيابي ريسک و تهديد شناسي

• شناسايي مصاديق تهديد و بروز رساني و ديده باني مستمر آن

• طراحي الگوهاي بومي ارزيابي ريسك امنيتي

• اجراي پروژه ها و طرح هاي ارزيابي آسيب پذيري و محاسبات ريسك

• اجراي پروژه ها و طرح هاي كاهش آسيب پذيري

• پژوهش پيرامون پدافند سلاح ها و عوامل غير كشنده

• تدوين اسناد پدافند سلاح هاي ويژه

 

* گروه اقتصاد وانرژي

• اجراي پروژه ها و طرح هاي پايداري حوزه اقتصاد و انرژي

• استخراج ملاحظات پدافند غيرعامل صنايع مرتبط با حوزه انرژي

• تدوين اطلس جامع انرژي كشور

• بررسي فرصتها و تهديدهاي سازمانهاي بين المللي حوزه اقتصاد و انرژي

• استخراج تهديدات نرم در حوزه اقتصاد و انرژي

• ارائه راهكارهاي اصلاحي در حوزه انرژي بر مبناي ملاحظات پدافند غيرعامل

• تدوين دستورالعمل تاسيسات (برقي ومكانيكي) سازه هاي امن

 

* گروه فرهنگي و عمليات رواني

• پژوهش پيرامون نقش رسانه ها در مديريت بحران هاي انسان ساخت

• بررسي جايگاه عمليات رواني

• بررسي عوامل رواني بر مناطق مرزي

• بررسي نقش رسانه ها در عمليات رواني

• استفاده از فناوري هاي نو در عمليات رواني (امواج)