نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

استتار، فریب و اختفاء

1395-01-18

* گروه مواد و پوشش هاي استتاري

• طراحي، ساخت و اجراي پوشش هاي استتار (دود، رنگ، مواد، منسوجات) هوشمند و چند طيفي

• طراحي و ساخت پوشش هاي استتار حرارتي بر پايه آيروژل ها

• طراحي وساخت پوشش هاي استتاري با استفاده از مواد نانو

• طراحي و ساخت آشكارسازهاي رنگ سنجي عوامل شيميايي و ميكروبي جنگي

• طراحي و ساخت منسوجات چند منظوره(ضد آتش،ضد حشره، ضد ميكروب و...)

• استفاده از مواد كرموژنيك (الكتروكروميك،ترموكروميك،فتوكروميك) در ساخت پوشش هاي استتار مرئي

 

* گروه سنجنده هاي الكترواپتيكي

• آناليز و استخراج آسيب پذيري ها و نقاط ضعف تاسيسات، تجهيزات، مراكز و زيرساخت ها درباندهاي ماوراء بنفش، مرئي و مادون قرمز .

• طراحي و پياده سازي طرح هاي آفايي  براي مراكز، تاسيسات، زيرساخت ها، تجهيزات و نفرات در باندهاي مرئي و مادون قرمز.

• انجام راديومتري و طيف سنجي هاي آزمايشگاهي و ميداني و تهيه كتابخانه طيفي اهداف و مراكز خاص.

• تفسير و پردازش تصاوير سنجش از دور و توليدنرم افزار در اين حوزه .

• طراحي و اجراي الگوهاي رنگي استتاري براي تجهيزات،تاسيسات و نفرات.

• طراحي و اجراي طرح هاي فريب (از قبيل ماكت ها) در حوزه هاي مرئي و مادون قرمز.

 

* گروه رادار وامواج

• طراحي و اجراي اهداف رادارگريز.

• طراحي، اجرا اقدامات حفاظتي و پيشگيرانه به منظور حفاظت ازمراكز داده و اتاق هاي كنترل در برابر تهديدات EMP .

• طراحي و پياده سازي طرح هاي حفاظت از نيروگاه ها، مراكز مخابراتي و پستهاي فشارقوي در برابر بمب هاي گرافيتي.

• ايجاد و راه اندازي مركز تست حساسيت پذيري تجهيزات الكترونيكي نظامي و غيرنظامي در برابر تهديدات EMP .

• آناليز و استخراج آسيب پذيري ها و نقاط ضعف تاسيسات، تجهيزات، مراكز و زيرساخت ها در باندهاي ماكروويو .

• طراحي و اجراي طرح هاي آفايي در برابرتهديدات راداري و نيز طرحهاي آفايي آكوستيكي و سوناري

• طراحي و اجراي مكانيزم هاي مقابله با سامانه هاي تصوير برداري SAR

• طراحي و اجراي طرح هاي آفايي در برابر سامانه هاي شناسايي مختلف براي اهداف مدفون

• ارائه و اجراي طرح هاي فريب در حوزه هاي الكترومغناطيسي و آكوستيكي

 

*گروه ارزيابي طرحها و استانداردسازي اقلام آفا

• ارزيابي اثربخشي و صحه گذاري برفعاليت هاي مختلف حوزه آفا در طول موج هاي مختلف الكترومغناطيسي

• ارزيابي كارايي و اثر بخشي طرح هاي فريب در طول موج هاي مختلف الكترومغناطيسي

• ارزيابي كارايي و اثربخشي پوشش هاي استتاري در طول موج هاي مختلف الكترومغناطيسي

• مدل سازي و شبيه سازي عملكرد سامانه هاي سنسوري مختلف

• مدل سازي و شبيه سازي عملكرد فناوري هاي مختلف شناسايي

• تدوين استاندارد در حوزه آفا

• تدوين دستورالعمل در حوزه آفا