نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

شهرسازی و معماری دفاعی

1395-01-18

* گروه شهرسازي و برنامه ريزي شهري پايدار

• اصول و روش هاي طراحي مجتمع هاي زيستي (شهري- روستايي) از منظر پدافندغيرعامل

• شناخت و تحليل نظام برنامه ريزي شهري و منطقه اي كشور از ديدگاه پدافند غيرعامل

• شناخت تحليلي از نظام توسعه فضايي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي كشور

• تحليل سياست هاي شهرنشيني و ساخت شهرهاي جديد در كشور

• تحليل نظام برنامه ريزي كاربري اراضي از منظر پدافند غيرعامل

 

* گروه طراحي و معماري دفاعي

• ارائه ملاحظات جهت بهره برداري بهينه طرح هاي معماري دفاعي

• بررسي و تدوين اصول و معيارهاي طراحي معماري شهري و عناصر شهري از ديدگاه پدافند غير عامل

• تدوين اصول و معيارهاي پدافند غيرعامل در قوانين و مقررات معماري ، طرح ها و برنامه هاي شهري

 

* گروه طراحي صنعتي مبتني بر پدافند غيرعامل

- تهيه راهكارهاي اصول پدافند غيرعامل در طراحي هاي صنعتي

- ارزيابي آسيب پذيري و كاهش خسارات در طرح هاي صنعتي

- ارائه الگوهاي حفاظت،ايمني، استمرار فعاليت

 

* گروه آمايش و مكانيابي

•  بررسي وضعيت منطقه اي پروژه ها از ديدگاه آمايش دفاعي

• شناسايي ظرفيت هاي طبيعي محيط جهت طرح هاي پدافندغيرعامل

• مشاوره و بررسي اثرات پروژه ها بر سياستهاي كلان پدافندغيرعامل

• بررسي استانداردهاي فني و ايمني و ارائه استانداردهاي لازم و مناسب در طرح هاي پدافندغيرعامل

• ايجاد سيستم GIS به منظور آمايش دفاعي وپدافند غيرعامل و پهنه بندي كشور با استفاده از سيستم­هاي اطلاعات جغرافيايي