نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

سازه های امن

1395-01-18

گروه های علمی

* گروه مهندسي سازه

• اصول بارگذاري، تحليل و طراحي سازه ها

• مقاوم سازي

• روش هاي اجرا

 

* گروه مهندسي زمين

• رفتار وعملكرد محيط هاي خاكي و سنگي

• روش هاي اجرايي سازه هاي مدفون و زيرزميني

• مطالعات ژئوفيزيكي و زمين شناسي جهت شناسايي محيط پيرامون و دربردارنده سازه

 

* گروه مواد و مصالح نوين

• مصالح ساختماني

• مهندسي مصالح نوين

• روش هاي اجرا و بكارگيري مصالح

• رفتار وعملكرد مصالح در قبال بارهاي ويژه

 

* گروه راه و ترابري

• مهندسي پل

• ابنيه راه

• روسازي و زيرسازي راه