تاریخچه و معرفی
1395-01-18

تاریخچه

در راستاي تحقق منويات مقام عظماي ولايت، فرماندهي کل قوا و با توجه به مأموريت هاي محول شده از سوي هيئت دولت و ستاد کل نيروهاي مسلح و به منظور برنامه ريزي منسجم و يکپارچه در امور آموزشي، پژوهشي و اشاعه ي فرهنگ علمي و عملي پدافندغيرعامل، دانشگاه صنعتي مالک اشتر با حمايت سازمان پدافند غير عامل کشور در سال 83 اقدام به تأسيس پژوهشکده مهندسي پدافند غيرعامل کرد.

در سال 87 با پيوستن طرح فراسازماني پدافند غير عامل مرتبط با موسسه­ي آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي به دانشگاه صنعتي مالک اشتر، ساختار سازماني پژوهشکده­ي مهندسي پدافند غيرعامل توسعه يافته و مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافندغيرعامل منطبق با الگوي واحدهاي دانشگاهي کشور و مراکز آموزشي تحقيقاتي نيروهاي مسلح به منظور توانمندسازي علمي و فني در جهت تحقق اهداف و مأموريت هاي وزارت دفاع و نيروهاي مسلح در برقراري نظام پدافندغيرعامل در مراکز حساس، حياتي و مهم کشور و به منظور ايجاد توان مقابله با حوادث و سوانح و فراهم نمودن زمينه مناسب توليد و بروز رساني اطلاعات مکاني و جغرافيايي به منظور آمايش دفاعي کشور و ارتقاي توان بازدارندگي در قبال هرگونه تهديد تشکيل شد.

 

ماموریت ها

کسب، توليد و اشاعه­ي دانش و فناوري از طريق آموزش، پژوهش و طراحي و تنظيم معيارها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي فني در حوزه مهندسي پدافندغيرعامل، آمايش دفاعي و فراهم ساختن شرايط دستيابي به اطلاعات مکاني و جغرافيايي جهت پيشگيري، آمادگي و کاهش آسيب­پذيري­ها در مقابل تهديدات، عليه زير ساخت هاي حياتي، حساس و مهم کشور از مأموريت­هاي مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل است.

 

    اهداف

* گسترش فرهنگ و توسعه  بستر تحقق برنامه هاي پدافندغير عامل در جهت برطرف کردن شکاف فناوري

* افزايش کيفيت، کارايي و اثر بخشي فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در حوزه ي پدافندغيرعامل

* برقراري فضاي مناسب نوآوري و بروز خلاقيت

* توسعه ي توانايي علمي و پژوهشي در علوم آمايش سرزمين و پدافندغيرعامل

* ايجاد توانايي هاي لازم براي اجراي طرح هاي بزرگ پژوهشي و تحقيقاتي

* معماري طرح هاي پژوهشي پدافندغيرعامل و تقويت بنيه ي کارشناسي

* ديدباني مستمر و شناخت تهديدات ملي

* مديريت و راهبري طرح ها و پروژه هاي ملي    

 

وظایف

* طراحي، نظارت و اجراي طرح هاي حوزه هاي آمايش سرزمين و پدافندغيرعامل

مطالعه و پژوهش در زمينه هاي مرتبط با پدافندغيرعامل

برقراري ار تباط علمي و فني و ايجاد فضاي مناسب تعليم و تربيت و ارتقاء علمي پژوهشگران

مديريت طرح ها و پژوهش ها در بخش هاي آمايش سرزمين و پدافند غيرعامل

طراحي و برقراري سامانه هاي جمع آوري  اطلاعات، تجزيه، تحليل و ارائه راهکارها و ايجاد بستر بازنگري مستمر اطلاعات

* آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه پدافند غيرعامل    

برقراري نظام آموزشي حين خدمت

تدوين و اجراي دوره هاي آموزش بلند مدت

تعامل با مراکز علمي پژوهشي داخل و خارج از کشور و بهره برداري متقابل از ظرفيت هاي علمي، طبق ضوابط و مقررات

طراحي و تنظيم دروس تخصصي عمومي پدافند غيرعامل و برنامه ريزي آموزشي آنها

* آينده پژوهي، جهت آشنايي با پيشرفت هاي علمي و فناوري در حوزه مهندسي پدافندغيرعامل و پايش مستمرآن

• ديده باني مستمرتهديدات، فناوري هاي روز و بررسي سناريوهاي مختلف تهديد و ارائه راهکارهاي مناسب

•  شناخت تهديدات ملي در حوزه پدافندغيرعامل

• شناسايي بحران ها و انجام تحقيقات وپژوهش در ابعاد و روش هاي مديريت بحران

 • ايجاد فرصت هاي نوآوري و خلاقيت در آمايش سرزميني و پدافندغيرعامل

 

* انجام مطالعات راهبردي در حوزه مهندسي پدافندغيرعامل

• تدوين و پياده سازي استاندارد هاي دفاعي در حوزه پدافند غيرعامل

• راهبري طرح هاي آمايش سرزمين و نظارت بر روند استقرار سرمايه هاي ملي

• مديريت و راهبري طرح ها و پروژه هاي ملي در حوزه پدافندغيرعامل

• تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل ها  در حوزه پدافند غيرعامل

 

* ارتباط مستمر با صنعت

• برگزاري سمينارها،  همايش ها، هم انديشي ها و  نشست هاي تخصصي  

• برقراري نظام مند شناسايي و بکارگيري  توانمندي ها علمي پژوهشي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي نيروهاي مسلح و کشور

• ايجاد ارتباط علمي و فني و فضاي مناسب تعليم و تربيت نيروهاي متخصص

• طراحي ، تهيه و انتشار نشريات علمي، کتب و گزارشهاي فني

 

* ساختار سازماني پويا و ياد گيرنده متناسب با نيازمندي هاي روز و شرايط خاص

• برقراري فضاي مناسب نوآوري و بروز خلاقيت

• تأسيس، راه اندازي، مديريت  آزمايشگاه هاي تخصصي مرجع آموزشي و پژوهشي، متناسب با نيازها، در حوزه هاي  مرتبط و ارائه خدمات آزمايشگاهي موردنياز دفاعي و ساير مراکز

• توسعه ي توانايي سازمان در جهت تهيه و توليد سريع نياز کاربران در علوم پدافندغيرعامل

• ايجاد بانک هاي اطلاعاتي