نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

دوره‌هاي آموزشي بلند مدت

1395-02-14

برگـزاري دوره‌هـاي آمـوزشي بلنـد مـدت كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشـد و دكتري با جـذب دانشجو از طريـق سازمان سنجش (مقاطع رسمي) و يا كنكور داخلي بصورت پژوهش‌محـور و تحت عناوين:

 • كارداني شيمي مواد پر انرژي؛
 • كارشناسي مواد پر انرژي؛
 • كارشناسي فيزيك كاربردي؛
 • كارشناسي شيمي كاربردي؛
 • كارشناسي مهندسي اپتيك و ليزر؛
 • كارشناسي ارشد مهندسي ايمني پرتو؛
 • كارشناسي ارشد  مهندسي الكترواپتيك؛
 • كارشناسي ارشد شيمي پيشران؛
 • كارشناسي ارشد مواد پر انرژي؛
 • كارشناسي ارشد الكتروسراميك (در حال تصويب)؛
 • دكتراي آشكارسازي (مشترك)؛
 • دكتراي اپتيك و ليزر (مشترك)؛
 • دكتراي مهندسي شيمي (مشترك)؛
 • دكتراي الكترواپتيك (در حال تصويب)؛
 • دكتراي نانو فناوري (در حال تصويب)؛