نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

مركز آموزشي تحقيقاتي رياضي كاربردي

اين مـركز رسمـاً فعـاليت خـود را در سـال 1384 آغـاز نمـوده و داراي يك گروه آموزشي و سه گروه پژوهشي مي‌باشد.

3-1. گروه آموزشي رياضي كاربردي

اين گروه در راستاي ارائه دروس پايـه علـم رياضي و رياضيات كاربـردي فعاليت خود را آغـاز نموده و با ارائه اين دروس براي دانشجويان روزانه و شبانه در مقطع ليسانس و فوق ليسانس به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

3-2. گروه پژوهشي پراكنش امواج و آشكارسازي

اين گروه  پژوهشي همـزمان با تشكيل مركز آموزشي تحقيقاتي رياضي كاربردي تشكيل شده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كند:

  • محاسبه ميدانهاي پراكنده شده از اجسام و محيطها (مسئله مستقيم)؛
  • تشخيص شكل اهـداف و يا جنس آنها از طريق ميـدانهاي پراكنـده شـده (مسـئله معـكوس)؛

مسئله پراكندگي معكوس داراي كاربردهاي بسيار در سيستم‌هاي رادار و جنگ‌هاي  الكترونيك بـوده و از مـوارد تحقيقاتي فعال در سطح جهاني مي‌باشـد.

3-3. گروه پژوهشي كد گذاري (كدينگ)

گروه پژوهشي كـد گـذاري همزمان با تشكيل مـركز آموزشي تحقيـقاتي رياضي كاربردي تشكيل شده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كنـد:

  • شناخت و طراحي سيستم‌هاي كـد گـذاري؛
  • بررسي امنيت رمـز و امنيت مخابـراتي؛
  • تشكيل يك سيستم كـد گـذاري بومي؛

3-4. گروه پژوهشي (محاسبات و تقريب كردن)

اين گروه پژوهشي همچنين همـزمان با تشكيل مركز آموزشي تحقيـقاتي رياضي كاربردي تشكيل شـده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كند:

  • تشكيل يك آزمايشگاه فـوق سريع؛
  • اجراي برنامه‌هـاي محاسباتي و شبيه‌سـاز پروژه‌هاي پژوهشی؛
  • بومي سـازي نرم‌افزارهاي محاسـباتي پيشرفته؛
تعداد بازدید کل : 17955879
تعداد بازدید امروز: 4507
بازدید دیروز : 8133
تعداد افراد آنلاین: 25