نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

مركز آموزشي تحقيقاتي شيمـي كاربردي

اين مـركز از سال 1378، فعاليت‌هاي آموزشي پژوهشي خود را آغاز كرده و توسط  يك گروه آموزشي و سه گروه  پژوهشي اهداف  خود رادنبال مي‌كنند.

2-1. گروه آموزشي شيمـي كاربردي

اين گروه فعاليت خود را همزمان با اوليـن دوره ليسـانس شيمي (بـورس وزارت دفـاع) آغاز نمـوده و با گرفتن دانشجوي روزانه و شبانه در  مقطع ليسانس و فوق ليسانس به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. اين گروه در راستاي فعاليتهاي علمي آموزشي خود از آزمايشگاههاي زير نيـز بهـره مي‌بـرد:

 • آزمايشگاه شيمي عمومي؛
 • آزمايشگاه شيمي آلي1و2؛
 • آزمايشگاه شيمي معدني‌1و2؛
 • آ‍زمايشگاه شيمي تجزيه‌1و2؛
 • آزمايشگاه شيمي‌فيزيك؛
 • آزمايشگاه تجـزيه دستگاهي؛
 • آزمايشگاه پليـمر؛
 • آزمايشگاه تحقيـقاتي؛

 

2-2. گروه پژوهشي شيمي فيزيك مواد پر انرژي

نياز صنایع كشور به فناوری های جديد و كارآمد و رقابت كشورهاي مختلف در زمينه فناوری و عدم انتقال تكنولـوژي ساخت آنها، پژوهش در اين زمينه را ضـروري مي‌نمايـد. مركز تحقيـقات شيمي كاربردي بر آن است كه در اين بخش پژوهشي بتواند به كسب دانش‌ فنـي و بنـيادي به ويـژه در زمينه ساختمان پيشرانها و پيشرانهاي جديـد، تئـوري انفجاري و سوختن پيشرانها، پيش‌بينـي خـواص و كارآئي آنهـا با مدلهاي رياضي و كاربردهاي ويژه پيشرانها نائل آيد. عمده پروژه‌هاي مطرحه عبارتند از:

 • سنتـز و تعيين كارائي انفجار K-6؛
 • بهينه سـازي سوختهاي توربـوجت؛

2-3. گروه پژوهشي صنايع شيميايي و پليمري

اين گروه پژوهشي در اين بخش به دنبـال سبك دانش فني و بنيادي در زمينه خوردگي الكتروشيميايي، آبكاري و توليد مواد شيميايي معدني و آلي با استفاده از جريان الكتريسيته مي‌باشد. در اين راستا دورة كارشناسي ارشد الكتروسنتز نيز تدوين شده و به زودي اجراء خواهد شد. اين گروه با استفاده از كادر متخصص شامل مهندسي شيمي، شيمي معدني و شيمي پليمر در طـي فعاليتهاي خـود موفق به انجام پروژه‌هاي متعـدد براي صنايع مختلف مانند اپتيك، صنايع دريائي و موشكي و ديگر صنايع وابسته به وزارت دفاع و يا نيروي دريائي سپاه گرديده است. اهم پروژه‌هاي انجام شده و يا در دست انجام :

 • راه‌‌اندازي خط توليد مواد اوليه آهنرباهاي سراميكي و پليمري ؛
 • پوشش‌هاي ضد آب، ضد رسوب دريائي و خودتميز شـوندها؛
 • ساخت چسبهاي ويـژه مانند: چسبهاي مقـاوم حـرارتي، چسبهاي اپتيكي و اپتو الكترونيكي با استانداردهاي جهانی؛
 • ساخت نانو ذرات روانكار و پـودر‌هاي فلزي براي ساخت روغنها و گريسـهاي با طول عمـر بسـيار زياد ؛
 • تحقيق و پژوهش در زمينه ساخت و توليـد عنـاصر كمياب ماننـد پـودر‌هاي فلـزي Co ،Ni ،V و تركيبات حاصـل از آنها با اهـداف كاربردي ماننـد متالورژي پودر و همچنين ساخت كاتاليزور (ماننـد كاتاليـزور توليـد اسيد سولفـوريك)؛
 • توليد هيدروژن از آب با استفاده از نورخورشيد و نانو كاتاليست‌ها؛
 • بهبود انتقال حرارت با استفاده از نانو سيالات؛

1-4. گروه پژوهشي الكتـروشيمي صنعتـي و حسگرهاي شيميايي

اين گروه پژوهشي در سال‌1383 در راستاي دستيابي به دانش طراحـي و ساخت حسگرهاي و ريزحسگرهاي شيمـيايي با داشتن كادر متخصص در اين زمينه تشكيل گرديد. برخي از فعاليت پژوهشي و توانمنديهاي اين گروه عبارتند از:

 • طراحي و ساخت حسگرهاي شيميايي؛
 • پوشـش‌دهـي الكتـروليتي، سنـتز الكتـروشيمـيايي، باتـري‌هـا و پيـل سوختـي؛
 • طراحي و ساخت دستگاه حذف رطوبت و اكسيژن از گاز هيدروژن؛
 • ساخت حسـگر اكسيژن بر پايه منبع يونيـزاسيون كرونـا؛
 • ساخت حسـگر هيـدروژن؛
 • طراحي و ساخت ريزحسگرهاي عوامل جنگ شيميايي؛
 • طراحي و توليد ريزحسگرهاي عوامل جنگ شيميايي مورد استفاده در فيلترهاي انفرادي، لباسهاي محافظ، سنگرها و غيره
 • ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي جهت شناسائي گازهاي آلاينده؛
 • باتري هوا جهت استفاده در حسگرهاي قابل حمل؛
 • لايه نشاني نانوذرات فلزي و غيره فلزي بر روي سطوح مختلف؛

 

تعداد بازدید کل : 17956098
تعداد بازدید امروز: 4726
بازدید دیروز : 8133
تعداد افراد آنلاین: 32