نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

مركز آموزشي تحقيقاتي فيزيك كاربردي

اين مركز داراي يك گروه آموزشـي و 5 گـروه تحقيـقاتي پژوهشي مي‌باشد، كه در ادامه به معرفي و توانمنديهاي آنها پرداخته مي‌شود.

1-1. گروه آموزشي فيزيك كاربردي

اين گروه فعاليت خود را از سـال 1364 همـزمان با تاسيس دانشگاه در راستـاي تربيت دانشجويان بورسيه براي وزارت دفـاع از طريق كنـكور سراسري سازمان سنجش كشور در گرايش فيزيك كاربـردي آغاز نمود و از سال 1378 تاكنون با پذيرش دانشجويان روزانه و شبانه غير بورس در مقطع ليسانس و فوق ليسانس در رشته‌هاي مهندسي الكتـرواپتيك، ردياب الكتـرواپتـيكي و مهنـدسي ايمنـي پرتـو و دكتـراي آشكارسـازي (مشترك با دانشگاه كرمان) به فعاليت خود ادامه مي‌دهـد.

اين گروه در راستاي فعاليتهاي علمي آموزشي خود از آزمايشگاههاي زير نيـز بهـره مي‌بـرد :

 • آزمايشگاه فيزيك پايه1؛
 • آزمايشگاه فيزيك پايه2؛
 • آزمايشگاه فيزيك پايه3؛
 • آ‍زمايشگاه الكترونيك؛
 • آزمايشگاه اپتيك؛
 • آزمايشگاه تكنيك خلاء؛
 • آزمايشگاه فيزيك جديد؛
 • آزمايشگاه ليـزر؛
 • آزمايشگاه فيزيك هسته‌اي؛

1-2. گروه پژوهشي الكتـروسرام

در سال‌1374 زمينه تشكيل اين گـروه در مجتمع مهيا گشت و در اوايـل سال‌1375 رسماً با ماموريت تعيين خـواص و روش ساخت الكتروسراميك‌ها، با تلاشهاي دانشمند فرزانه مرحوم دكتر اردشير حسين‌پور تأسيس گرديد. الكتـروسراميك‌ها، گروهي از سـراميكها مي‌باشنـد كه به‌ دليـل دارا‌ بودن خواص‌ الكتريكي و مغناطيسي ويژه در سيستمهاي الكترونيك، مخابرات و كنترل بخصوص صنـايع تجـاري از اهميت ويـژه‌اي برخـوردار مي‌باشند. از زمان تأسيس اين گـروه تاكنون به تناسب امكانات و يا نيـاز صنايع، تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف انجام شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي‌گردد:

 • پـروژه آهنرباهاي سراميكي؛
 • پـروژه فريت‌هاي نـرم؛
 • پـروژه توليد مواد اوليه براي ساخت قطعات الكتروسراميك؛
 • كارخانه الكتـروسرام؛
 • پـروژه ساخت ابـر رساناها؛

1-3. گروه پژوهشي ليـزر و منبع تغـذيه

اين گروه پژوهشي در مهرماه ‌1378 براي كسب توانائي علمي و عملي در طراحي و ساخت انواع ليـزرها و سيستم‌هاي اپتيكي و منابع تغـذيه قابـل كاربـرد در صنعت تأسيس شده است. اين مركز با تجهيز و راه‌اندازي يك آزمايشگاه ليـزر آموزشي و يك آزمايشگاه ليـزر پژوهشي كار خود را آغاز نمود. اكنون پس از طي‌7 سال از تأسيس قادر به طراحي و ساخت انواع مختلف ليزرهاي حالت جامد و گازي، منابع تغـذيه و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلنـد مدت در اين گرايش‌ها مي‌باشد و تبديل به يكي از قطبهاي اصلي در نيروهاي مسلح و كشور گرديده است. در ذيل به گوشه‌اي از اين توانمنـديها اشاره مي‌شـود:

 • شناسايي اهداف آشكار شده توسط رادار؛
 • طراحي و ساخت ليزرهاي پر توان حالت جامد و گازي؛
 • طراحي و ساخت منابع تغذيه ليزرهاي پر توان حالت جامد و گازي؛
 • آشكار‌سازي تابش‌هاي ليزري؛
 • آشكارسازي گازهاي آلاينده از فواصل دور؛
 • آشكارسازي و ليدار شناسايي اجسام زير آب؛
 • توانايي انجام آزمايش‌هاي اسپكتروسكپي ليزري؛

1-4. گروه پژوهشي محيـط زيست و بهـداشت هسته‌اي

اين مـركز با هـدف آموزش مباني علمـي و كاربـردي فيـزيك تشعشعات هسته‌اي، شناسايي انواع آلـودگيهاي هسته‌اي، آثار آنها بر محيط و موجودات، حفاظت و طراحي حفـاظ در بـرابر انـواع پرتـوها تشكيل شـده است. هدف اصلي اين مركز تربيت متخصـصيني است كه توانائي انجام تحقيـقات مستقل در صنايع، مراكز پزشكي و مراكز تحقيـقاتي كشور را داشته و قادر باشند با پيشرفت تكنولوژي نيازهاي مربوطه كشور را بهنگام حفظ نمايند. اين مركز در راستاي تامين نيروهاي متخصص قادر به برگزاري دوره‌هاي آموزشي زير مي‌باشد :

 • كارشناسي ارشد مهندسي ايمني پرتو؛
 • كارداني فيزيك بهداشت هسته‌اي؛
 • كارگاه‌هاي پرتوشناسي؛
 • مهندسي حفاظت دربرابر پرتو (نوترون، گاما، آلفا و بتا)؛
 • آشكار ساز‌ي پرتوهاي هسته‌اي؛
 • آموزش كد MCNPX و كد MCNP4C؛
 • مديريت پسماندهاي هسته‌اي؛
 • اثرات بيولوژيكي پرتوهاي متفاوت؛
 • دزيمتري فردي و دزيمتري محيطي؛

1-5. گروه پژوهشي اپتـو الكترونيك

اين گروه در مجتمع با هدف دستيابي به دانش‌ فنـي تجهيـزات اپتيـكي‌ـ الكترونيكي راه‌اندازي گرديد. در حال حاضر با تجهيز آزمايشگاهي اين گروه قادر به انجام تحقيقات پيشرفته در زمينه اپتوالكترونيك، مخابرات‌ نوري و ارائه خـدمات آزمايشگاهي براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انجام پروژه‌هاي تحقيـقاتي مي‌باشد. در زير برخي از عناوين فعاليتها و توانمنديهاي اين گروه ارائه گرديده است:

 • تهيه بانك اطلاعات فيبرنوري؛
 • سنسور فيبرنوري اندازه‌گيري لقي شافت؛
 • طراحي و ساخت سيستم‌هاي لقـي و تـرازسنج سكـوهاي جستجو و ردگيـري؛
 • شبيه‌سازي و ساخت سنسورهاي جابجايي؛
 • سنسور فيبرنوري سطح سنج در تماس مايعـات؛
 • سنسور فيبرنوري انـدازه‌گيري ضخامت و انحناي سطح؛
 • سنسور فيبرنوري انـدازه‌گيري تنش و كرنش؛
 • سنسور فيبرنوري قفل ايمني درب هواپيما؛
 • سيـستم روشنايي داخـل محـوطه‌هـا و سـاختمانهـا با استـفاده از فيـبرنـوري؛

1-6. گروه پژوهشي نانو تكنولوژي

اين گـروه در راستاي بالا‌بردن دانش‌ فنـي طراحي و ساخت مواد نانـو در سـال‌1382 در ايـن مجتمع با همياري  اساتيـد مـراكز فيـريك، شيمـي، رياضي تاسيس گرديـد و اوليـن مركز رسمي در ايران است كه تحقيـقات در اين حيطه از علم را آغاز نموده است. اولين كارگاه تخصصي نانو ذرات نيمرسـانا توسط ايـن گروه در كشور در سال‌1384 برگزار گرديـده است. برخي از تحقيقات و فعاليت‌هاي اين گروه عبارتند از:

 • ساخت ذرات نانو ساختار نيمرساناي سولفيد روي و سولفيد كادميم؛
 • ساخت ذرات نانـو ساختار فريت روي ؛
 • اجراي طرح بررسي خطرات نانـو فنـاوري ؛
 • ايجاد پيلوت نيمه صنعتي براي توليـد انبوه نانـو ذرات نيمرسانا ؛
 • آلائيـدن ذرات نانو ساختار نيمرسانا با فلزات مس، نيكل، منگنز؛
 • تهيه نانـو ذرات فريت روي با ابعاد 23 نانـومتر؛
 • بررسي اثر پرتو ايكس، گاما و جذب نوترون بر روي سولفيدكادميم؛

 

تعداد بازدید کل : 17956184
تعداد بازدید امروز: 4812
بازدید دیروز : 8133
تعداد افراد آنلاین: 32