نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

معرفی مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی

تحقيقات در علوم پايه يكي از پايه‌هاي اساسي رشد دانش بشري در جهان امروز مي‌باشد. به همين منظور مراكزي جهت تحقيق و پژوهش در خصوص علوم‌ پايه بصورت كاربردي در هر كشور و جامعه‌اي مورد نياز مي‌باشد.

 

 

 

دانشكـده علـوم كاربـردي در سال 1364 همـراه با گروههاي علمي فيـزيك كاربردي، شيمي كاربـردي و رياضي كاربردي با مجوز از وزارت علوم تاسيس گرديده است. با توجه به نياز وزارت دفاع به توسعه پژوهش در اين دانشگاه از اواخر شهريور 1378 نام دانشكده به مجتمع دانشگاهي علوم كاربردي (پژوهش محـور) تغيـير يافت.

مجتمع دانشگاهي علـوم كاربردي با هدف اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي خاص ملي‌ و آموزش و تربيت محقق و نيروي انساني كارآمد براي صنايع و مراكز تحقيـقاتي كشور سازمانـدهي گرديـده است. ايـن مجتمع به منظور نيـل بـه اهـداف مـورد نظـر در حـال حاضـر داراي سـه: مركز آموزشي تحقيـقاتي به شرح زير مي‌باشـد:

 

مركز آموزشي تحقيقاتي فيزيك كاربردي  ،   مركز آموزشي تحقيقاتي شيمي كاربردي   ,    مركز آموزشي تحقيقاتي رياضي كاربردي

 

در هر يك از اين مراكز علمـي گروههـاي آموزش و تحقيـقاتي مختلفي وجود دارد كه در كنار تحقيـقات، دوره‌هاي متنوع كوتاه مدت و بلند مدت كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا را در حال اجرا يا تدوين دارند. در مجموع، اين مراكز از 3 گروه آموزشي و 11 گروه تحقيقاتي پژوهشي تشكيل شده‌اند.

هم اينك مجتمع دانشگاهي علـوم كاربردي با برخورداري از توانمنديها و قابليت‌هاي برجسته و بعضاً منحصر بفرد نرم‌افزاري در محورهاي ذيل فعاليت مي‌نمايد:

×       توليد دانش مـورد نياز سازمانهاي صنعتي از طريق انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي (در حوزه‌هاي كاربردي و بنيادي)؛

×       توسعه نيـروي انساني نخبه و كاربـردي از طريق اجـراي دوره‌هاي آموزشي كارشناسي ارشـد و دكتراي رسمي و پژوهش محـور؛

×       ارتقاي كيفي نيـروي انساني صنايع از طـريق اجـراي دوره‌هاي آموزشي كارشناسي، كارداني و كوتاه مدت فناوري محـور و خاص؛

×       انتقال دستاوردهاي تحقيقاتي به صنايع مرتبط؛

×       كمك به استاندارد سازي محصولات صنعتي با استفاده از آ‍مايشگاه‌هاي متعدد؛

×       ارتقاي سطح علوم و انتقال فناوري جهت نيل به خود اتكايي در سازمان‌هاي صنعتي؛

×       تـدوين نتايج و دستاوردهاي تحقيـقاتي (دانشگاه و صنايع) و تبديل آن به متون علمي مرجع از طريق مستند سازي علمي؛

×       برگزاري همايش‌هاي علمـي در سطح ملي و بين‌المـللي؛

×       ايجاد انجمن‌هاي علمي جهت تسهيل ارتباط اثر بخش بين محقـقان مراكز تحقيقاتي و صنايع؛

×       سامان‌دهي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مراكز تحقيـقاتي صنـايع؛

×       ايجاد ساز و كارهاي مؤثر جهت تعيين نيازهاي تكنولوژيك حال و آينده صنايع؛

×       تسهيل دسترسي محقـقان به اطلاعات علمي مورد نيـاز از طريق ايحاد و توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كارآمد؛

×       مشاركت در ادارة پژوهشكـده‌هاي جـوار صنعت؛

×    ساماندهي و مديريت ارتباطات علمي حهت استفاده از ظرفيت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور به منظور دستيابي به اهداف آموزشي و تحقيـقاتي دانشگاه و صنـايع؛

×       ايجـاد ساز و كارها و محيطـي مناسب جهت جـذب و بهـره‌مندي از استعـداد‌هاي درخشـان علمي و نخبگان كشور.

تعداد بازدید کل : 17956119
تعداد بازدید امروز: 4747
بازدید دیروز : 8133
تعداد افراد آنلاین: 27