مركز آموزشي تحقيقاتي رياضي كاربردي
1395-02-14

اين مـركز رسمـاً فعـاليت خـود را در سـال 1384 آغـاز نمـوده و داراي يك گروه آموزشي و سه گروه پژوهشي مي‌باشد.

3-1. گروه آموزشي رياضي كاربردي

اين گروه در راستاي ارائه دروس پايـه علـم رياضي و رياضيات كاربـردي فعاليت خود را آغـاز نموده و با ارائه اين دروس براي دانشجويان روزانه و شبانه در مقطع ليسانس و فوق ليسانس به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

3-2. گروه پژوهشي پراكنش امواج و آشكارسازي

اين گروه  پژوهشي همـزمان با تشكيل مركز آموزشي تحقيقاتي رياضي كاربردي تشكيل شده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كند:

مسئله پراكندگي معكوس داراي كاربردهاي بسيار در سيستم‌هاي رادار و جنگ‌هاي  الكترونيك بـوده و از مـوارد تحقيقاتي فعال در سطح جهاني مي‌باشـد.

3-3. گروه پژوهشي كد گذاري (كدينگ)

گروه پژوهشي كـد گـذاري همزمان با تشكيل مـركز آموزشي تحقيـقاتي رياضي كاربردي تشكيل شده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كنـد:

3-4. گروه پژوهشي (محاسبات و تقريب كردن)

اين گروه پژوهشي همچنين همـزمان با تشكيل مركز آموزشي تحقيـقاتي رياضي كاربردي تشكيل شـده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كند: