مركز آموزشي تحقيقاتي شيمـي كاربردي
1395-02-14

اين مـركز از سال 1378، فعاليت‌هاي آموزشي پژوهشي خود را آغاز كرده و توسط  يك گروه آموزشي و سه گروه  پژوهشي اهداف  خود رادنبال مي‌كنند.

2-1. گروه آموزشي شيمـي كاربردي

اين گروه فعاليت خود را همزمان با اوليـن دوره ليسـانس شيمي (بـورس وزارت دفـاع) آغاز نمـوده و با گرفتن دانشجوي روزانه و شبانه در  مقطع ليسانس و فوق ليسانس به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. اين گروه در راستاي فعاليتهاي علمي آموزشي خود از آزمايشگاههاي زير نيـز بهـره مي‌بـرد:

 

2-2. گروه پژوهشي شيمي فيزيك مواد پر انرژي

نياز صنایع كشور به فناوری های جديد و كارآمد و رقابت كشورهاي مختلف در زمينه فناوری و عدم انتقال تكنولـوژي ساخت آنها، پژوهش در اين زمينه را ضـروري مي‌نمايـد. مركز تحقيـقات شيمي كاربردي بر آن است كه در اين بخش پژوهشي بتواند به كسب دانش‌ فنـي و بنـيادي به ويـژه در زمينه ساختمان پيشرانها و پيشرانهاي جديـد، تئـوري انفجاري و سوختن پيشرانها، پيش‌بينـي خـواص و كارآئي آنهـا با مدلهاي رياضي و كاربردهاي ويژه پيشرانها نائل آيد. عمده پروژه‌هاي مطرحه عبارتند از:

2-3. گروه پژوهشي صنايع شيميايي و پليمري

اين گروه پژوهشي در اين بخش به دنبـال سبك دانش فني و بنيادي در زمينه خوردگي الكتروشيميايي، آبكاري و توليد مواد شيميايي معدني و آلي با استفاده از جريان الكتريسيته مي‌باشد. در اين راستا دورة كارشناسي ارشد الكتروسنتز نيز تدوين شده و به زودي اجراء خواهد شد. اين گروه با استفاده از كادر متخصص شامل مهندسي شيمي، شيمي معدني و شيمي پليمر در طـي فعاليتهاي خـود موفق به انجام پروژه‌هاي متعـدد براي صنايع مختلف مانند اپتيك، صنايع دريائي و موشكي و ديگر صنايع وابسته به وزارت دفاع و يا نيروي دريائي سپاه گرديده است. اهم پروژه‌هاي انجام شده و يا در دست انجام :

1-4. گروه پژوهشي الكتـروشيمي صنعتـي و حسگرهاي شيميايي

اين گروه پژوهشي در سال‌1383 در راستاي دستيابي به دانش طراحـي و ساخت حسگرهاي و ريزحسگرهاي شيمـيايي با داشتن كادر متخصص در اين زمينه تشكيل گرديد. برخي از فعاليت پژوهشي و توانمنديهاي اين گروه عبارتند از: