مركز آموزشي تحقيقاتي فيزيك كاربردي
1395-02-14

اين مركز داراي يك گروه آموزشـي و 5 گـروه تحقيـقاتي پژوهشي مي‌باشد، كه در ادامه به معرفي و توانمنديهاي آنها پرداخته مي‌شود.

1-1. گروه آموزشي فيزيك كاربردي

اين گروه فعاليت خود را از سـال 1364 همـزمان با تاسيس دانشگاه در راستـاي تربيت دانشجويان بورسيه براي وزارت دفـاع از طريق كنـكور سراسري سازمان سنجش كشور در گرايش فيزيك كاربـردي آغاز نمود و از سال 1378 تاكنون با پذيرش دانشجويان روزانه و شبانه غير بورس در مقطع ليسانس و فوق ليسانس در رشته‌هاي مهندسي الكتـرواپتيك، ردياب الكتـرواپتـيكي و مهنـدسي ايمنـي پرتـو و دكتـراي آشكارسـازي (مشترك با دانشگاه كرمان) به فعاليت خود ادامه مي‌دهـد.

اين گروه در راستاي فعاليتهاي علمي آموزشي خود از آزمايشگاههاي زير نيـز بهـره مي‌بـرد :

1-2. گروه پژوهشي الكتـروسرام

در سال‌1374 زمينه تشكيل اين گـروه در مجتمع مهيا گشت و در اوايـل سال‌1375 رسماً با ماموريت تعيين خـواص و روش ساخت الكتروسراميك‌ها، با تلاشهاي دانشمند فرزانه مرحوم دكتر اردشير حسين‌پور تأسيس گرديد. الكتـروسراميك‌ها، گروهي از سـراميكها مي‌باشنـد كه به‌ دليـل دارا‌ بودن خواص‌ الكتريكي و مغناطيسي ويژه در سيستمهاي الكترونيك، مخابرات و كنترل بخصوص صنـايع تجـاري از اهميت ويـژه‌اي برخـوردار مي‌باشند. از زمان تأسيس اين گـروه تاكنون به تناسب امكانات و يا نيـاز صنايع، تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف انجام شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي‌گردد:

1-3. گروه پژوهشي ليـزر و منبع تغـذيه

اين گروه پژوهشي در مهرماه ‌1378 براي كسب توانائي علمي و عملي در طراحي و ساخت انواع ليـزرها و سيستم‌هاي اپتيكي و منابع تغـذيه قابـل كاربـرد در صنعت تأسيس شده است. اين مركز با تجهيز و راه‌اندازي يك آزمايشگاه ليـزر آموزشي و يك آزمايشگاه ليـزر پژوهشي كار خود را آغاز نمود. اكنون پس از طي‌7 سال از تأسيس قادر به طراحي و ساخت انواع مختلف ليزرهاي حالت جامد و گازي، منابع تغـذيه و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلنـد مدت در اين گرايش‌ها مي‌باشد و تبديل به يكي از قطبهاي اصلي در نيروهاي مسلح و كشور گرديده است. در ذيل به گوشه‌اي از اين توانمنـديها اشاره مي‌شـود:

1-4. گروه پژوهشي محيـط زيست و بهـداشت هسته‌اي

اين مـركز با هـدف آموزش مباني علمـي و كاربـردي فيـزيك تشعشعات هسته‌اي، شناسايي انواع آلـودگيهاي هسته‌اي، آثار آنها بر محيط و موجودات، حفاظت و طراحي حفـاظ در بـرابر انـواع پرتـوها تشكيل شـده است. هدف اصلي اين مركز تربيت متخصـصيني است كه توانائي انجام تحقيـقات مستقل در صنايع، مراكز پزشكي و مراكز تحقيـقاتي كشور را داشته و قادر باشند با پيشرفت تكنولوژي نيازهاي مربوطه كشور را بهنگام حفظ نمايند. اين مركز در راستاي تامين نيروهاي متخصص قادر به برگزاري دوره‌هاي آموزشي زير مي‌باشد :

1-5. گروه پژوهشي اپتـو الكترونيك

اين گروه در مجتمع با هدف دستيابي به دانش‌ فنـي تجهيـزات اپتيـكي‌ـ الكترونيكي راه‌اندازي گرديد. در حال حاضر با تجهيز آزمايشگاهي اين گروه قادر به انجام تحقيقات پيشرفته در زمينه اپتوالكترونيك، مخابرات‌ نوري و ارائه خـدمات آزمايشگاهي براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انجام پروژه‌هاي تحقيـقاتي مي‌باشد. در زير برخي از عناوين فعاليتها و توانمنديهاي اين گروه ارائه گرديده است:

1-6. گروه پژوهشي نانو تكنولوژي

اين گـروه در راستاي بالا‌بردن دانش‌ فنـي طراحي و ساخت مواد نانـو در سـال‌1382 در ايـن مجتمع با همياري  اساتيـد مـراكز فيـريك، شيمـي، رياضي تاسيس گرديـد و اوليـن مركز رسمي در ايران است كه تحقيـقات در اين حيطه از علم را آغاز نموده است. اولين كارگاه تخصصي نانو ذرات نيمرسـانا توسط ايـن گروه در كشور در سال‌1384 برگزار گرديـده است. برخي از تحقيقات و فعاليت‌هاي اين گروه عبارتند از: