دوره های آموزشی کوتاه مدت
1395-03-10

این پژوهشکده در زمینه­های  زیر قابلیت تعریف، تدوین و برگزاری دوره های آموزشی  بصورت کوتاه مدت متناسب با نیاز کاربران  را دارا می باشد:

 1.  آشنایی با علوم محاسباتی، شبیه سازی و کاربرد آن در حوزه نانو مواد
 2. آینده نانو الکترونیک بر مبنای قطعات پردازنده و ترازیستورها
 3. کارگاه آموزشی آشنایی با نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی SIESTA
 4. کارگاه آموزشی دوره ی مقدماتی آشنایی با نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی ABINIT
 5. دوره ی پیشرفته کارگاه آموزشی آشنایی با نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی ABINIT
 6. کارگاه آموزشی آشنایی با بسته­ی محاسبات دینامیک مولکولی AMBER
 7. آشنایی با روش­های آنالیز کیفی و کمی و دستگاهوری
 8. دوره­های آموزش نرم افزار ANSYS
 9. دوره ی مقدماتی و پیشرفته دوره ی آموزش بسته ی نرم افزاری FLUENT
 10. کارگاه آموزشی آشنایی با نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی Gaussian
 11. کارگاه آموزشی آشنایی با بسته ی محاسبات دینامیک مولکولی Gromacs (دوره ی مقدماتی و پیشرفته)
 12. کارگاه آموزشی آشنایی با بسته ی محاسبات دینامیک مولکولی LAMMPS
 13. دوره آموزشی مقاله نویسی ISI
 14. کارگاه آموزشی آشنایی با بسته ی محاسباتی Materials Studio
 15. کارگاه آموزشی آشنایی با بسته ی محاسباتی MCNP (دوره پیشرفته)
 16. آشنایی با تکنولوژی MEMS
 17. کارگاه آموزشی آشنایی با نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی OpenMX
 18. کارگاه آموزش تولید ماسک نوری و لیتوگرافی
 19. کارگاه آموزشی آشنایی با نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی Quantum ESPRESSO (دوره ی مقدماتی و پیشرفته)
 20. دوره­های آموزش نرم افزار Solid Works (دوره ی مقدماتی و پیشرفته )
 21. کارگاه آموزشی آشنایی با نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی VNL (دوره ی مقدماتی و پیشرفته)
 22. کارگاه آموزشی آشنایی با نظریه تابعی چگالی و کد محاسباتی Wien2k
 23. برنامه نویسی به زبان C++