نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

لیست کتب در حال چاپ

1395-02-12

 لیست کتب درحال چاپ مجتمع مواد و فناوریهای ساخت

 

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

زمان ارسال

1

نانو لوله های کربنی

تألیف

22/10/88

2

مبانی بالستیک

تألیف

22/10/88

3

تکنولوژی تولید موتورهای توربینی(قطعات دوار)

تألیف

18/12/88

4

فناوری الیاف کربن

تألیف

18/12/88

5

ضربه گیرهای استوانه ای تحت بارهای محوری

تألیف

15/10/89