نقشه ی سایت
یکشنبه  22  تیر  1399

منابع اطلاعاتی (97/06/26)

1395-04-20

 

ردیف

 

منابع چاپی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

23341

 

2

 

کتاب لاتین

 

28572

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

5367

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

68

 

5

نشریه فارسی

53

 

6

 

نشریه لاتین

 

2359

 

7

 

 

 

---

 

 

ردیف

 

منابع الکترونیکی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

274

 

2

 

کتاب لاتین

 

32360

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

10747

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

3378

 

5

 

مقاله فارسی

 

20884

 

6

 

مقاله لاتین

 

1691036

 

7

 

استانداردها

 

17229