نقشه ی سایت
پنجشنبه  01  آبان  1399

منابع اطلاعاتی (99/05/07)

1395-04-20

 

ردیف

 

منابع چاپی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

204780

 

2

 

کتاب لاتین

 

28713

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

6037

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

70

 

5

 

---

 

6

 

 

--- 

 

 

7

 

 

 

---

 

 

ردیف

 

منابع الکترونیکی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

302

 

2

 

کتاب لاتین

 

37661

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

12338

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

3305

 

5

 

مقاله فارسی

 

78170

 

6

 

مقاله لاتین

 

2370098

 

7

 

استانداردها

 

17229