نقشه ی سایت
یکشنبه  11  آبان  1399

وظایف کتابخانه های دانشگاه

1395-03-05

وظایف کتابخانه های دانشگاه

برخی از مهمترین وظایف مدیریت کتابخانه ها در تهران و اصفهان عبارتند از :

- تهیه و تامین منابع علمی مورد نیاز از داخل و خارج کشور؛

- سازماندهی منابع اطلاعاتی؛

- ارائه آموزش به اعضا، در خصوص استفاده از منابع و خدمات کتابخانه؛

- اشاعه اطلاعات؛

- ارائه خدمات مشاوره اطلاعاتی، عضویت و امانت؛

- تولید بانک های اطلاعاتی، در راستای ماموریت های دانشگاه؛

- فراهم سازی شرایط محیطی خوب برای مراجعه کنندگان؛

- هدایت، نظارت و ایجاد بسترهای تعاملی مناسب با دانشگاه ها و مراکز اطلاع رسانی داخلی و خارجی در جهت همکاری متقابل و امانت منابع بین کتابخانه ای؛