نقشه ی سایت
دوشنبه  23  تیر  1399

استراتژی ها

  • تحقق خود اتکايي در دانش و فناوري هاي کليدي در حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت.
  • توسعه سرمايه انساني از طريق برگزاري آموزش هاي دانشگاهي بلند مدت و كوتاه مدت در حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت.
  • جذب، نگهداشت و بکارگيري موثر متخصصين فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت.
  • دستيابي به توان مديريت اثربخش توسعه، راهبري و کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات.
  • رشد و توسعه آموزشهاي مجازي و از راه دور.
  • ارتقاء آموزش در نيروهاي مسلح  با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات.
  • گسترش، ترويج و تسهيل هم افزايي فعاليتهاي پژوهشي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت ايجاد فرهنگ پژوهش محور در سطح وزارت دفاع و نيروهاي مسلح.
  • تسهيل فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي با استفاده از ايجاد و توسعه سامانه هاي جامع، يکپارچه، هوشمند و امن اطلاعاتي و ارتباطي در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
  • حصول اطمينان از امنيت کافي براي منابع اطلاعاتي حياتي و حساس در سطح وزارت دفاع و نيروهاي مسلح كشور.
  • توسعه تعامل مناسب با دانشگاه ها، مراكز تحقيقات داخلي و خارجي و متخصصين فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور.
تعداد بازدید کل : 15047068
تعداد بازدید امروز: 8842
بازدید دیروز : 6550
تعداد افراد آنلاین: 147