نقشه ی سایت
جمعه  29  شهریور  1398

اهداف کلان

بسترسازي و انجام امور آموزشي و تحقيقاتي درحوزه های "کامپیوتر" ، "فناوري اطلاعات و ارتباطات"  و "فرماندهی و کنترل" جهت توسعه دانش سازمان به منظور افزايش بهره وري وكارآيي حوزه هاي فرماندهی، مديريت تحقيقات، آموزش، صنعت، امنيت اطلاعات ورايانه درراستاي ماموريت هاي محوله.

  • انجام مطالعات استراتژيك درارتباط با فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت.
  • سياستگذاري، هدايت، نظارت واجراي آموزش، تحقيقات، درحوزهICT .
  • هدايت وكمك به توسعه دانش سازماني ازطريق آموزش اطلاع رساني وتحقيقات مناسب وهدفمند.
  • اكتساب و انتشار دانش فني در حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
  • توسعه منابع انساني كارآمد در حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
  • تامين منابع مورد نياز براي آموزش، پژوهش و توسعه كاربري فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
تعداد بازدید کل : 12654949
تعداد بازدید امروز: 1866
بازدید دیروز : 9960
تعداد افراد آنلاین: 60