توانمندی های آموزشی
1395-02-06

توانمندی های آموزشی

 

 

 

هدف :

 

ایجاد بستر مناسب آموزشی در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در بخش دفاعی کشور در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت به منظور افزایش توسعه دانش سازمانی در راستای ماموریت های محوله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

 

توانمندی :