اهداف کلان
1395-02-05

بسترسازي و انجام امور آموزشي و تحقيقاتي درحوزه های "کامپیوتر" ، "فناوري اطلاعات و ارتباطات"  و "فرماندهی و کنترل" جهت توسعه دانش سازمان به منظور افزايش بهره وري وكارآيي حوزه هاي فرماندهی، مديريت تحقيقات، آموزش، صنعت، امنيت اطلاعات ورايانه درراستاي ماموريت هاي محوله.