آزمایشگاه رباتیک هوایی
1395-08-11

هدف: در این آزمایشگاه پژوهش­های مرتبط با رباتیک هوایی از قبیل ردیابی اهداف زمینی و هوایی، همکاری رباتها و تستهای آرایش پرواز در قالب تستهای داخل ساختمان انجام می شود.

 

تجهیزات:

 

رديف

عنوان

1

کوادروتور

2

Microsoft Kinect

3

سیستم موقعیت یاب جهانی indoor

4

هگزاروتور

5

اتوپایلوت

 

 

رديف

نوع خدمات

تعرفه خدمات

زمان انجام

1

پژوهشهای مرتبط با رباتیک هوایی از قبیل ردیابی اهداف زمینی و هوایی، همکاری رباتها و تستهای آرایش پرواز

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش