آزمایشگاه پیشرانش
1395-08-11

در این آزمایشگاه تستهای موتور تک مولفه ای و هیبریدی، انژکتور و تغلیظ آب اکسیژنه در ابعاد کوچک قابل انجام است.

 

تجهیزات:

 

رديف

عنوان

1

تستر انژکتور

2

دستگاه تغلیظ آب اکسیژنه

3

تستر موتور هیبریدی

4

تراستر تک مولفه ای آب اکسیژنه

 

 

رديف

نوع خدمات

تعرفه خدمات

زمان انجام

1

تست انژکتور (پروژه های دانشگاهی)

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش

2

تست موتور هیبریدی(پروژه های دانشگاهی)

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش

3

تغلیظ آب اکسیژنه(در مقدار محدود)

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش

4

تراتستر تک پایه

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش