سامانه اندازه گیری مرکز جرم
1395-05-20

ویژگی ها:

 - مجموعه جمع آوری و پردازش داده ها با نرم افزار مربوطه؛

- دقت وزنی: 15± گرم؛

- عملکرد مبتنی بر روش چهار نقطه ای استاتیکی؛

- قابلیت اندازه گیری مختصات مرکز جرم با دقت 5/0 میلیمتر؛

- اندازه گیری مرکز جرم در سه راستای مختصات کارتزین با ظرفیت های :

       * تا 50 کیلوگرم

       * 50  تا 500 کیلوگرم

       * 500  تا 1000 کیلوگرم

       * 1000 تا 3000 کیلوگرم

- عملکرد مناسب در دمای 5- درجه تا 30 + درجه.

مشخصات فنی:

دامنه وزنی : در بازه های مختلف تا 3000 کیلوگرم

دقت وزنی : 5/0± کیلوگرم

دقت اندازه گیری مرکز ثقل : 5/0± میلیمتر

دامنه زاویه دهی : 25- الی 25 درجه

دقت سنسور زاویه : 01/0 درجه