آزمايشگاه تحقيقاتي محيط فضا (محفظه خلاء)
1395-05-20

اهداف:

- ايجاد آزمايشگاه براي تحقيقات مختلف در شاخه‌ي محيط فضا؛

- ايجاد محيط تست براي ماهواره‌هاي كوچك تحقيقاتي دانشگاهي؛

- تحقيقات در زمينه انتقال حرارت و گرمايش در فضا.

 

 

رديف

نوع خدمات

تعرفه خدمات

زمان انجام

1

تست خلا و حرارتي ماهواره

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش

2

تست خلا تجهيزات الكترونيك

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش

3

ساير تست هاي مربوط به شرايط خلا بالا با هماهنگي لازم

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش