آزمايشگاه تعيين خواص جرمي
1395-05-20

تاريخچه: آزمايشگاه اندازه‌گيري خواص جرمي با ساخت يک دستگاه اندازه‌گيري ممان اينرسي با ظرفيت 200 کیلوگرم در سال 1385، آغاز به کار نموده و در حال حاضر، ظرفيت­های متعدد تا 3000 کیلوگرم را با دقت بسیار بالا ارائه می‌نماید.

اهداف: تعيين پارامترهاي مؤثر در رفتار ديناميکي اجسام پرنده نظير موقعیت مرکز جرم (مرکز ثقل)، ممان‌هاي اينرسي (حول محورهای اصلی) و ممان اینرسی حاصلضرب.

خدمات­دهي به خارج از دانشگاه: طراحی، ساخت، و یا ارائه خدمات مهندسی در زمینه اندازه‌گيري ممان اينرسي و اندازه‌گيري مرکز جرم و ممان اينرسي اجسام پرنده.

نمونه کاتالوگ دستگاه ممان اینرسی؛

نمونه کاتالوگ دستگاه مرکز جرم؛

 

خدمات قابل ارائه به متقاضيان:

 

رديف

نوع خدمات

تعرفه خدمات

زمان انجام

1

کنترل ابعادی کوچک و بزرگ

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش

2

اندازه گیری مرکز جرم

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش

3

اندازه گیری ممان اینرسی

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش