گروه علمی- پژوهشی سازه‌های هوافضایی
1395-05-20

- طراحی و تحلیل سازه وسایل پرنده با استفاده از کدهای عددی (ANSYS، ABACUS، NASTRAN و ...)؛

- تحلیل آیروالاستیک وسایل پرنده؛

- تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه اندازه گيري شوک؛

- تجهيز و راه‌اندازي آزمايشگاه تست ارتعاش و آنالیز مودال؛

- طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري ممان اينرسي؛

- طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيري وزن و مركز ثقل؛

- كاربرد فناوري نانو در سيستم‌هاي فضايي؛

- مشارکت در طراحي و ساخت ميز سه درجه آزادي براي سيستم کنترل وضعيت.