آزمایشگاه مایکروویو
1395-05-10

- اندازه گيري پارامترهاي S شبكه تك قطبي و دو قطبي (دامنه و فاز) در پهناي باند فركانسي مورد نظر

- اندازه گيري VSWR ورودي آنتن در پهناي باند استاندارد

- اندازه گيري بهره تقويت كننده

- اندازه گيري ضريب كيفيت و ثابت دي الكتريك مشددهاي عايقي (DR)

- اندازه گیری امپدانس

- ساخت مدارات:MIC شامل طراح يلی اوت، فيبرمدار چاپي، باندينگ و  بسته بندي