مدیریت بهداشت و درمان
1395-01-18

ماموریت

طرحریزی ، اجرا و کنترل امور ایمنی ، سلامت و محیط زیست ، درمانی و مشاوره دانشجویان و کارکنان برابر مقررات
مدیریت بهداشت و درمان دارای چند زیرمجموعه است که ماموریت و شرح وظایف هر قسمت به شرح زیراست

مرکز درمانی(درمانگاه)

ماموریت

طرحریزی اجرا و کنترل امور درمانی ، دارویی و تزریقات و پانسمان دانشجویان و کارکنان

شرح وظایف

بررسی و تحقیق در جهت شناخت نیازها و نارسائیهای موجود در زمینه امور مربوط به درمان و داروی کارکنان و دانشجویان

تبیین سیاستها و خط مشی ها ، تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به امور درمانی افراد در چارچوب مقررات جاری پزشکی و مرکز و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط پس از تصویب مقامات مربوطه

بررسی ، تهیه و تدوین و به تصویب رساندن و ابلاغ طرحهای لازم در زمینه ارائه موثر و تعمیم و گسترش خدمات پزشکی به افراد در چارچوب مصوبات مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها

انعقاد قرارداد با مراکز درمانی و بیمارستانها و غیره در سطح شهر جهت بهره برداری از امکانات و متخصصین در مواقع لزوم

معرفی بیماران به مراکز طرف قرارداد به حسب ضرورت

اعزام بیماران و مصدومین با آمبولانس به مراکز درمانی و بیمارستانها به تشخیص مسئول مرکز

برنامه ریزی و اجرا جهت انجام معاینات توسط پزشک در بهداری مرکز

تامین داروی مورد نیاز بیماران

انجام اقدامات لازم در جهت ارائه خدمات دندانپزشکی به مراجعین

عیادت از بیماران بستری در مراکز درمانی بیمارستانی در مواقع لزوم

11-اظهار نظر در خصوص گواهیهای استراحت پزشکی برای کلیه افراد تحت پوشش

تنظیم و نگداری مدارک و اسناد پزشکی

براورد و تنظیم بودجه مورد نیاز خدمات درمانی و بیمارستانی برابر قوانین و مقررات مربوطه

ارائه خدمات امدادی به ماموریت های سیاحتی ، زیارتی ، ورزشی ، تفریحی و تست های میدان تیر

تهیه جزوات و تراکت های مربوطه به منظور بالابردن آگاهیهای عمومی در خصوص مسائل درمانی و پیشگیری از شیوع بیماریها

ایجاد هماهنگی و اعمال نظارت مستقیم بر کارها

انجام همکاریهای لازم با سایر واحدهای دانشگاه در امور مربوطه

 

واحد ایمنی و بهداشت

مطالعه، آسيب‌شناسي و ارائه راه‌كارهاي مناسب جهت ارتقاء سطح ايمني محيط كار دانشگاه و انجام امور بهداشت حرفه‌اي ، محيط و تغذيه

تشكيل بانك اطلاعاتي و شناسنامه ايمني در خصوص عوامل زيان آور، تجهيزات و اماكن دانشگاه

مطالعه، بررسي و صدور مجوز جهت انجام كارهاي خاص (طبق روش جاري پيوست)، مطالعه بررسي و صدور مجوز جهت تأسيس اماكن جديد و يا بازسازي اماكن قبلي و پروژه‌هاي مصوب به درخواست مراكز

تعيين ميزان عوامل زيان آور در محيط كار و ارائه راه‌كارهاي بهبود جهت كاهش ميزان عوامل زيان آور به مراكز ذيربط

بررسي نيازمندي‌هاي اقلام حفاظت فردي باتوجه به مشاغل كاركنان و اعلام به مراكز جهت تهيه و توزيع اقلام بين كاركنان و نظارت بر حسن انجام آن

برنامه‌ريزي آموزش‌هاي لازم در ارتباط با امور بهداشت و ايمني در سطح دانشگاه

تبصره : در صورت تقبل هزينه از سوي مراكز، مديريت نسبت به برگزاري كلاسهاي آموزشي هماهنگي مي‌نمايد

نظارت بر انجام وظايف رابطين بهداشت

ارائه خدمات مشاوره به كاركنان و مراكز در خصوص تقويت ايمني دانشگاه و بهداشت كاركنان

انجام خدمات اورژانسي، درماني و بهداشتي در مواقع بحراني در قالب تيم‌هاي پيش گيري و ضوابط مرتبط طبق نظر كميسيون پيشگيري دانشگاه

برگزاري جلسات كارگروه‌هاي تخصصي شوراي بهداشت و سلامت و تهيه گزارش‌ها و راهكارهاي مرتبط جهت ارائه به رياست دانشگاه و طرح در شوراي بهداشت و سلامت

بازديد نوبه‌اي از بخشهاي مختلف اماكن و بررسي آخرين وضعيت فرآيندهاي كار از حيث ايمني، بهداشت حرفه‌اي، بهداشت تغذيه و بهداشت محيط

مطالعه و بررسي نياز اماكن به سيستم‌هاي اعلام و اطفاء حريق و ارائه نظريه كارشناسي

انجام معاينات ساليانه و ادواري كاركنان دانشگاه و ارائه گزارش به مبادي ذيربط

اطمينان از سالم و بهداشتي بودن كليه مواد غذايي تحت عناوين غذاي نيمروز، ميان وعده و نوشيدنيها و نظارت بهداشتي كامل بر مراحل تهيه مواد اوليه، نگهداري، طبخ و توزيع مواد غذايي

حصول اطمينان از سلامت افراد شاغل در آشپزخانه، سلف سرويس و آبدارخانه‌ها و صدور كارت بهداشت براي آنان