مدیریت مالی و بودجه
1395-01-18

دایره حسابداری

انجام کلیه عملیات حسابداری مراکز هزینه اعم از معاونت اجرایی، معاونت آموزش، مرکز خدمات علمی اصفهان و امور دانشجویان

کنترل اسناد و رفع مغایرت آن با اصول حسابداری و آیین نامه های مالی و معاملاتی

-صدور روکش اسناد و بایگانی
تنظیم تراز آزمایشی در پایان هر ماه و ارسال فایل آن به معاونت مالی

بستن حسابها و ارسال آخرین تراز و وجوه مازاد در پایان هر سال مالی به معاونت مالی

دریافت اعتبار و صدور چک به منظور پرداخت وجوه اسناد به مباشرین خرید

 

دایره بودجه و قراردادها

تنظیم و توزیع اسناد مناقصه و اجرای تشریفات برگزاری مناقصه

تهیه و تنظیم شرایط عمومی و اختصاصی مناقصات از قبیل خدمات، نظافت و فضای سبز – تعمیر و نگهداری تاسیسات – طبخ و توزیع غذا و کلیه مناقصات در صورت لزوم

تهیه و تنظیم قراردادهای مربوطه و سیر مراحل امضا و توزیع آنها

تنظیم صورت وضعیت پرداخت پیمانکاران و ارسال جهت سیر مراحل ممیزی و پرداخت

تنظیم و محاسبه حقوق کارگران طرف قرارداد پیمانکاری

تهیه و تنظیم کلیه پرداختهای مربوطه بر اساس قراردادهای منعقد شده

تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی مراکز مختلف دانشگاه

پیگیری و تحصیل وجوه اعتبارات جاری و قراردادها از تهران

 

دایره حقوق و مزایا

 

تهیه و تنظیم لیست پرداخت ها

انجام تغییرات امور حقوقی پرسنل از قبیل شغل سازمانی، ترفیع، عائله مندی

انجام تغییرات مبنای حقوقی و اضافه کاری

 

امور مالی دانشجویان

انجام امور مالی دانشجویان بورسیه و تسویه حساب با آنها جهت آزادسازی مدارک تحصیلی

انجام امور مالی دانشجویان آزاد از قبیل شهریه تحصیلی، شهریه خوابگاه

ثبت فیش های واریزی در نرم افزار مربوطه

پرداخت وام دانشجویی حسب مورد

تسویه حساب شهریه و شارژ غذا

 

دایره اموال و انبار

صدور قبض انبار جهت اجناس خریداری شده توسط مباشرین خرید

انجام امور مربوط به اموال و اقلام مازاد جهت اسقاط و فروش

اختصاص شماره اموال به اقلام سرمایه­ای در سطح دانشگاه

کنترل ورود و خروج اموال و انبارگردانی

کنترل ورود و خروج انبارهای مرکزی و تغذی