اداره کل آموزش
1394-12-04

اداره کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

 اداره کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان با داشتن سابقه طولانی انجام وظایف محوله در رابطه با امور پذیرفته شدگان - دانشجویان - فارغ التحصیلان از جمله ؛  برنامه ریزی و هماهنگی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ، بررسی و اقدام گزارش های فارغ التحصیلی دانشجویان ، امور معافیت تحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان ذکور مشمول ، بررسی درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه های دیگر به دانشگاه ، تهیه و ارسال بخشنامه های آموزشی ، مکاتبات لازم با واحدها و ادارات داخل دانشگاه - دانشگاهها - ادارات مربوط به وزارتخانه ها - سازمان های بیرون از دانشگاه و ... را به عهده دارد . این اداره کل یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد .

********************************************

اداره کل امور آموزشی دانشگاه  

معرفي و شرح وظايف (به طور كلي )

اداره كل امور آموزشي دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي بين ادارات آموزش دانشكده ها و آن اداره كل و رايانه و ساير واحدهاي ذيربط براي اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و همچنين انجام امور اداري دانشجويـان در دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته و دوره هاي روزانه و شبانه    ( نوبت دوم ) كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و مكاتبات خارج از دانشگـــاه فعاليت نموده و امور محوله را مورد رسيدگـــي و اقدام مقتضي قرار مي دهد.

الف ) اهم وظايف آموزشي اين اداره كل به شرح زير مي باشد:

ب ) درحال حاضر اداره كل امور آموزشي شامل قسمتهاي زير مي باشد: